Skip to main content

javni poziv za sudjelovanje na edukaciji za vrtlara – Preuzmite Javni poziv

Prijavni-obrazac za javni poziv vrtlar – Preuzmite prijavni obrazac

 

Klasa: 334-01/22-01/03

Urbroj: 2177-2-03/4-23-14

Lipik, 24. veljača 2023.

 

Na temelju članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika broj 1/21), te sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020 projekta Terme Lipik

Gradonačelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na edukaciji za vrtlare

I.

Predmet natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje na edukaciji za vrtlara u sklopu projekta „Terme Lipik“ Referentni broj Ugovora je KK. 06.1.1.13.0006.

 

Polaznik programa Vrtlar steći će znanja i vještine potrebne za uzgoj cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća u rasadnicima, za izvođenje radova u vrtovima, parkovima i javnim gradskim nasadima, od pripreme zemljišta za sadnju, sadnje biljnog materijala, njege i zaštite nasada, do izvedbe vrtno-tehničkih elemenata.

Program se provodi kako slijedi:

  • 7 sudionika
  • 164 sata nastave (78 sati teoretske nastave održati će se on-line, 26 sati vježbi i 60 sati prakse)
  • Edukacija se sastoji od slijedećih modula:

Botanika ukrasnog bilja

Osnove vrtlarstva

Opća proizvodnja bilja

Rasadničarstvo i sjemenarstvo

Zaštita bilja

Ukrasno bilje

Osnove voćarstva

Zaštita na radu

II.

OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACJI

  1. Navršenih 15 godina života
  2. Završena minimalno osnovna škola

 

 

III.

KANDIDATI SU PRILIKOM PRIJAVE OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac ( u prilogu Javnog poziva)
  2. preslika svjedodžbe 8.r. OŠ ili o maturi ili završnom ispitu ili diplome (rješenje o nostrifikaciji za strane državljane)
  3. preslika domovnice
  4. preslika rodnog lista
  5. preslika vjenčanog lista (ukoliko je na svjedodžbi djevojačko prezime, a na rodnom listu nema podatka o sklopljenom braku i novom prezimenu

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

IV.

 

Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas. Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati koji podnesu potpune i pravodobne prijave i koji ispunjavaju formalne uvijete obavijestiti će se pisanim putem o održavanju obavijesnog razgovora.

 

V.

Troškovi edukacije za odabrane kandidate biti će financirani iz aktivnosti projekta Terme Lipik.

 

VI.

Navedene edukacije provodi PU Obris iz Požege.

 

VII.

Polaznici su dužni na kraju edukacije položiti završni ispit nakon koga će dobiti certifikat o završenoj edukaciji koji će se upisati u radnu knjižicu.

 

Polaznici su dužni potpisati Izjavu o obveznom završetku edukacije.

 

VIII.

Pristigle prijave pregledati će Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika Grada Lipika te u roku od 5 radnih dana od zatvaranja poziva objaviti odabrane polaznike na službenoj stranici Grada Lipika te stranici projekta Terme Lipik

Nepotpune prijave i prijave izvan roka prijave neće se uzimati u obzir.

 

IX.

Prijave na natječaj sa potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 3.3.2023. godine na adresu:

 

Grad Lipik,

Marije Terezije 27

34 551 Lipik

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI ZA VRTLARA

 

Ili na mail: [email protected], [email protected]

 

X.

Poziv je objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika

 

 

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.