Skip to main content

Javni poziv za sudjelovanje na edukaciji za turističkog vodiča i voditelja poslovnice – Preuzmite Javni poziv

Prijavni-obrazac za javni poziv – Preuzmite prijavni obrazac

 

Klasa: 334-01/22-01/02

Urbroj: 2177-2-03/4-23-14

Lipik, 24. veljače 2023.

Na temelju članka 54. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ broj 1/21), te sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020 projekta Terme Lipik

Gradonačelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sudjelovanje na edukaciji za turističke vodiče i voditelja poslovnice

I.

Pozivamo vas za sudjelovanje na edukaciji za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice u sklopu projekta „Terme Lipik“ Referentni broj Ugovora je KK. 06.1.1.13.0006.

 1. Program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča:

Program se izvodi putem online platforme za 3 polaznika . Planirano vrijeme trajanja edukacije je od 15.03.2023. godine do 25.06.2023. godine u ukupnom trajanju 101 sat. Program se sastoji od općeg dijela Programa i posebnog dijela Programa, a koji se odnosi na modul koji obuhvaća regiju “Istočna Hrvatska. Smatra se da su polaznici završili Program nakon što su uspješno položili provjeru znanja sukladno Programu. Nakon završetka Programa polaznici se izdaje Uvjerenje o završenom Programu. Završetkom programa stječe se 10 ECTS bodova. Polaznici su obvezni položiti ispit do 30.06.2023.

 

 1. Program za voditelja poslova turističkih agencija:

Program se izvodi putem online platforme za 2 polaznika. Planirano vrijeme trajanja edukacije je od 20.03.2023. do 30.06.2023.godine, u ukupnom trajanju od 30 sati. Program se izvodi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, i 98/19, 42/20). Edukacije trebaju sadržavati sve ishode propisane Pravilnikom o stručnom ispitu za voditelja posla u turističkoj agenciji (NN 81/2019) koji uključuju:

 

 1. Opisati pojam, zadaće, ulogu, funkcije, te najvažnije usluge turističkih agencija
 2. Objasniti razloge nastanka, dosadašnji razvoj i položaj različitih vrsta turističkih agencija u suvremenoj strukturi distribucije usluga u turizmu
 3. Prikazati specifične obveze turističkih agencija na temelju različitih izvora prava kojima je regulirano poslovanje turističkih agencija u Republici Hrvatskoj
 4. Predstaviti obveze ugovornih strana za ugovore koje sklapaju turističke agencije, a koji su uređeni zakonima koji uređuju usluge u turizmu i obvezne odnose te Posebnim uzancama u ugostiteljstvu
 5. Prezentirati pravnu osnovu, uvjete pružanja i sadržaj različitih vrsta ugostiteljskih usluga, usluga prijevoza i usluga u turizmu
 6. Identificirati pravnu osnovu djelovanja, ulogu i zadaće različitih vrsta turističkih agencija u destinacijskom menadžmentu, a naročito u sustavu turističkih zajednica i njegovom financiranju
 7. Interpretirati najvažnije unutarnje i vanjske činitelje uspjeha te ekonomska mjerila uspješnosti različitih vrsta turističkih agencija
 8. Protumačiti specifičnosti ponašanja potrošača i marketinga različitih usluga koje pružaju turističke agencije
 9. Demonstrirati postupke izdavanja putne dokumentacije, računa, obračuna poreza na dodanu vrijednost, i knjigovodstvenog praćenja različitih usluga koje pružaju turističke agencije
 10. Kreirati kalkulaciju cijene, opis sadržaja i uvjeta odnosno obvezne predugovorne informacije za različite usluge koje pružaju turističke agencije
 11. Izvesti proces informiranja putnika, sklapanja, izmjena, i raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu te rješavanja nesukladnosti u izvršenju paket aranžmana
 12. Sprovesti različite oblike poslovnog komuniciranja u turističkoj agenciji s korisnicima i dobavljačima različiti vrsta usluga.

 

II.

OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACJI

 

Pravo prijave imaju pristupnici s minimalno završenom srednjom stručnom spremom.

Broj upisnih mjesta za program stručnog usavršavanje i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča je 3.

Broj upisnih mjesta za program za voditelja poslova turističkih agencija je 2.

 

Polaznici se mogu prijaviti za jedan od programa.

 

 

III.

KANDIDATI SU PRILIKOM PRIJAVE OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac ( u prilogu Javnog poziva)
 2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku identifikacijske isprave

 

IV.

 

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

 

Kandidati koji podnesu potpune i pravodobne prijave i koji ispunjavaju formalne uvijete obavijestiti će se pisanim putem o održavanju obavijesnog razgovora.

 

V.

Troškovi edukacije za odabrane polaznike biti će financirani iz aktivnosti projekta Terme Lipik.

 

VI.

Program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča provodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Program za voditelja poslova turističkih agencija provodi Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA iz Zagreba

VII.

Polaznici su dužni na kraju programa stručnog usavršavanja za turističkog vodiča  polagati završni ispit nakon koga će, u slučaju uspješnog polaganja, dobiti certifikat o završenoj edukaciji koji će se upisati u radnu knjižicu. Ispit mora biti položen do 30.06.2023. godine

 

Polaznici su dužni potpisati Izjavu o obveznom završetku edukacije i uspješnom polaganju završnog ispita.

 

 

Polaznici programa za voditelja poslova turističkih agencija po završetku programa dobiti će potvrdu o sudjelovanju.

VIII.

Pristigle prijave pregledati će Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika Grada Lipika te u roku od 5 radnih dana od zatvaranja poziva objaviti odabrane polaznike na službenoj stranici Grada Lipika te stranici projekta Terme Lipik

Nepotpune prijave i prijave izvan roka prijave neće se uzimati u obzir.

 

IX.

Prijave na natječaj sa potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 03.03.2023 godine na adresu:

 

Grad Lipik,

Marije Terezije 27

34 551 Lipik

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA EDUKACIJI ZA TURISTIČKE VODIČE I

VODITELJA POSLOVNICE

 

Ili na mail: [email protected], [email protected]

 

X.

Poziv je objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Grada Lipika

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.